معرفی پکیج های کسب درآمد سایت

1_پکیج 1 ماهه استخراج بیت کوین

قیمت پکیج = 100/000 تومان

مدت زمان سود دهی = 30 روز

الگوریتم استخراج = SHA-256

هزینه های متفرقه = رایگان

میزان دارمد در روز به بیت کوین  =    0.00003   بیت کوین             میزان درامد در ماه به بیت کوین = 0.0009

محاسبه میزان دارمد در روز به به دلار  =                 0.00003   بیت کوین * قیمت روز بیتکوین = درامد دلاری

محاسبه میزان دارمد در روز به به تومان  =                 0.00003   بیت کوین * قیمت روز بیتکوین * نرخ روز دلار  = درامد تومان

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2_پکیج 3 ماهه استخراج بیت کوین

قیمت پکیج = 300/000 تومان

مدت زمان سود دهی = 90 روز

الگوریتم استخراج = SHA-256

هزینه های متفرقه = رایگان

میزان دارمد در روز به بیت کوین  =    0.0000304   بیت کوین             میزان درامد در پایان 3 ماه  = 0.002736 بیت کوین

محاسبه میزان دارمد در روز به به دلار  =                 0.0000304   بیت کوین * قیمت روز بیتکوین = درامد دلاری

محاسبه میزان دارمد در روز به به تومان  =                 0.0000304   بیت کوین * قیمت روز بیتکوین * نرخ روز دلار  = درامد تومان

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3_پکیج 6 ماهه استخراج بیت کوین

قیمت پکیج = 600/000 تومان

مدت زمان سود دهی = 180 روز

الگوریتم استخراج = SHA-256

هزینه های متفرقه = رایگان

میزان دارمد در روز به بیت کوین  =    0.0000307   بیت کوین             میزان درامد در پایان 6 ماه  = 0.005526

محاسبه میزان دارمد در روز به به دلار  =                 0.0000307   بیت کوین * قیمت روز بیتکوین = درامد دلاری

محاسبه میزان دارمد در روز به به تومان  =                 0.0000307   بیت کوین * قیمت روز بیتکوین * نرخ روز دلار  = درامد تومان

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

_پکیج 6 ماهه استخراج بیت کوین

قیمت پکیج = 1/200/000 تومان

مدت زمان سود دهی = 360 روز

الگوریتم استخراج = SHA-256

هزینه های متفرقه = رایگان

میزان دارمد در روز به بیت کوین  =    0.000031   بیت کوین             میزان درامد در پایان 6 ماه  = 0.01116

محاسبه میزان دارمد در روز به به دلار  =                 0.000031   بیت کوین * قیمت روز بیتکوین = درامد دلاری

محاسبه میزان دارمد در روز به به تومان  =                 0.000031   بیت کوین * قیمت روز بیتکوین * نرخ روز دلار  = درامد تومان